Home Tags นวัตเภตรา

Tag: นวัตเภตรา

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ นวัตเภตรา ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง และได้รับรางวั...