Home Tags ขอแสดงความยินดี

Tag: ขอแสดงความยินดี

มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดง...

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “หัวหน้าภาควิชาการตลาด” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห...