สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องแมนดาริน AB ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4

วิทยากร:

  1. รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
    – อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    – ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ 
    – อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    – กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่าอบรม (รวม VAT แล้ว):
สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 1,800.-
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000.-

หมายเหตุ นับชั่วโมง CPD ได้ ทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
โทร : 02-218-5703, 092-254-3171
E-mail : cualumni@cscoms.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร