ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการในหัวข้อ “การควบคุมภายในของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนของกิจการ” และหัวข้อ “การบัญชีสำหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง”

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น AB ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

วิทยากรโดย :

 • คุณวารุณี ปรีดานนท์
  หุ้นส่วนสายงานบริหารความเสี่ยง PwC
 • ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุนนาค
  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี Chulalongkorn Business School

หัวข้อการบรรยาย
การควบคุมภายในของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

 • ความหมายและองค์ประกอบของการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)
 • การควบคุมภายในเพื่อความมีประสิทธิภาพของ Compliance

การบัญชีสำหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง

 • นิยามของอนุพันธ์
 • การบันทึกบัญชีสำหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง
 • ตัวอย่างการบันทึกบัญชีสำหรับสัญญาฟอร์เวิร์ดอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง

สามารถนับชั่วโมง CPD ได้ 7.30 ชั่วโมง สำหรับทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สนใจสมัครหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 02-218-5703, 092-254-3171
Line : @shicualmuni
Facebook : Shi CU Alumni

จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย