สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งรอบรั้วจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
เวลา 05:00 – 09:00 น.

ณ บริเวณสนามหน้าตึกอนุสรณ์ 50 ปี

การแข่งขันแบ่งออกเป็น

  • ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทชาย และหญิง
  • ระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทชาย และหญิง
  • ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
กำหนดการ รายละเอียด
05.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจรรมฯ พร้อมกัน ณ สนามหน้าตึกอนุสรณ์ฯ 50 ปี
05.10 น. พิธีเปิด
- พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมฯ
- ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
05.25 น. ประธานในพิธี กรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพที่ระลึก ณ จุด START
05.30 น. ปล่อยตัวนักเดิน-วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร
05.45 น. ปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
05.50 น. ปล่อยตัวนักเดิน-วิ่ง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
07.30 น. พิธีมอบรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล
08.00 น. - กิจกรรมการแสดงดนตรี จากนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ร่วมรับประทานเครื่องดื่ม อาหาร อาหารว่าง
09.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามความเหมาะสม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : ShiCUTogetherRun