เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประกอบคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงหรือมีผลงานดีเด่นในวงราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอื่นใด ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณา และขอประกาศรายชื่อ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

ดังรายนามต่อไปนี้
1. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
2. คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา
3. คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
5. คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ
6. คุณขัตติยา อินทรวิชัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
8. คุณฉัตรชัย ศิริไล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

 

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น ๒๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ยุพา เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ผ่านมาท่านจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหญ่ๆ มาโดยตลอด อาทิ งานดูแลเด็กเยาวชนผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  อีกทั้งยังเป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดแสดงทางวัฒนธรรมในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้นำประเทศที่มาร่วมประชุม นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต รุ่น ๓๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ป และเป็นผู้ก่อตั้ง “Health Land Spa & Massage” ศูนย์สุขภาพเพื่อตอบสนองผู้รักและห่วงใยสุขภาพและผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดูแลร่างกายและจิตใจ ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด ๑๑ สาขา รวมทั้งได้ก่อตั้งโรงเรียนเฮลท์แลนด์นวดแผนไทย ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นแหล่งผลิตวิชาชีพให้กับพนักงานนวดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีอาชีพที่มั่นคง และยังเป็นแหล่งให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้วย คุณพิทักษ์ ยังได้ทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน ๔ โครงการ และโรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ที่พัทยา เพื่อเป็นที่พักผ่อนกายและใจ รวมทั้งยังได้สุขภาพที่ดีด้วย บริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ปสามารถสร้างงานให้แก่สังคมได้ถึงประมาณ๒,๐๐๐ คน อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี๒๕๖๐ Health Land Spa & Massage ได้รับยกย่องจาก CNN ให้เป็น ๑ ใน ๑๕ สถานที่ที่ให้ความสุขมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นแล้วคุณพิทักษ์ ยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตจุฬาฯ และเปิดให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมธุรกิจสปาและนวดแผนไทย

 

 

คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต รุ่น ๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Azusa Pacific University สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภาครัฐ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยการกำหนดทิศทางและวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มศักยภาพในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม คุณวรรณพร ยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการใช้ 5G ในประเทศไทย รวมถึงการจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ฯลฯ และยังเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) รุ่น ๔๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านบัญชี (M.S. Accounting) Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านบัญชี (Ph.D. Accounting) Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่คณะฯ มาเป็นเวลากว่า ๓๖ ปี และปัจจุบันท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระปัจจุบัน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ และอีกหลายวาระที่ผ่านมาในระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานบัญชีและการรายงานทางการเงินของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และท่านยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการบัญชีไทย ซึ่งเป็นสมาคมของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี ในวาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบัญชีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชีทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ และเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างกว้างขวาง ผลงานท่านได้สร้างประโยชน์และนับเป็นคุณูปการแก่วงการบัญชีของสังคมและประเทศ และท่านยังเป็นวิทยากรในการสัมมนาทางการบัญชีที่ทางสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจัดสม่ำเสมอมา ท่านจึงนับเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ด้านการบัญชีต่อประเทศและต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งท่านยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่สามารถสอนถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมสมัยและประยุกต์เหตุการณ์ปัจจุบันให้เข้ากับเนื้อหาที่สอนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังบูรณาการองค์ความรู้ด้านบัญชีให้เข้ากับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการเงิน กลยุทธ และคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้เป็นอย่างดี ทำให้ท่านได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของประเทศ “ในระดับดีมาก” จากกองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

 

คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต รุ่น ๔๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต (Master of Accounting) Washington State University สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ (Country Chairman) ควบคู่กับตำแหน่ง กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน(CFO) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทรอยัลดัตช์เชลล์ บริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี ๒๔๓๕ ทั้งการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การกลั่น การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ คุณปนันท์ นับเป็นนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรข้ามชาติชั้นนำและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมายาวนานในประเทศไทย

 

 

 

 

คุณขัตติยา อินทรวิชัย

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต รุ่น ๔๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการลงทุน) The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณขัตติยาเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของธนาคารคนแรกที่เป็นสุภาพสตรี เป็นผู้นําในการบริหารและจัดการกิจการของธนาคาร รวมถึงการกำกับและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม รวมทั้งวางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงิน ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

ท่านได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจากธนาคารกสิกรไทยและได้ทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยมาตลอด โดยมีผลงานโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ การปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็น Customer Centric มีบริการและผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร, การพัฒนาระบบ Core Banking ซึ่งทุกวันนี้เป็นระบบที่พร้อมที่สุดสำหรับการพัฒนา Mobile Banking ฯลฯ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังให้การสนับสนุนกิจการหลายอย่างของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อาทิ เป็น Mentor และกรรมการอำนวยการโครงการ ChAMP เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิตของคณะฯ ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ ผ่านสื่อออนไลน์ สนับสนุนโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมของจุฬาฯ เป็นต้น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) รุ่น ๔๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : Master of Private and Public Management, Yale University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก : DPhil (Management Studies), University of Oxford สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างที่รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาด 2 วาระ ท่านได้สร้างสาขา Branding and Marketing ของหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นผู้นำให้เกิดหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หลักสูตรแรกของเอเชีย และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยระดับโลกมากมาย เป็นจนทำให้ปัจจุบันหลักสูตรนี้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ในด้านวิชาการท่านยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทางวิชาการระดับนานาชาติ คือ Best Presenter Award จาก 2015 The Finance, Economic, MIS and Global Business Research Conference ประเทศสหรัฐอเมริกาและในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีก็สามารถรักษาการรับรองมาตรฐานด้านการเรียนการสอนด้านธุรกิจของคณะฯ จากสถาบันการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลกด้านบริหารธุรกิจ AACBS หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ และในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการเข้ารับตำแหน่งคณบดี ทางคณะฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS หรือ EFMD Quality Improvement System ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาบริหารธุรกิจที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคยุโรป และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการทางบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยในยุโรป ของ EQUIS อันเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย ทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถาบันดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศด้วย นอกจากนั้นท่านยังได้พัฒนาโครงการต่าง ๆ มากมายในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งคณบดี เช่น โครงการ Quick MBA from Home ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้บริหารธุรกิจเพื่อบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจแก่สังคมโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากร่วมเป็นวิทยากรและมีผู้เข้าร่วมเรียนรู้มากกว่า 200,000 ครั้งทั่วประเทศ และยังได้เรียนเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คือ Harvard, Stanford, Oxford และ Cambridge มาร่วมให้ความรู้แก่นิสิตของคณะ ซึ่งถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย นอกจากนี้ได้เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการตลาดและแบรนด์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจต่างๆในประเทศไทยมากมาย

 

คุณฉัตรชัย ศิริไล

ปริญญาตรี : สถิติบัณฑิต รุ่น ๕๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. Computer Science) Syracuse University สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบันอยู่ในวาระที่ ๒) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ในช่วงที่คุณฉัตรชัย เป็นผู้นำองค์กรที่เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐแห่งหนึ่ง ได้จัดการให้มีโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลัง โครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐ รวมทั้ง ๘ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ในโครงการ “ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญทั้งด้านการเงินและด้านสังคมของประเทศ อีกทั้งยังสร้างให้องค์กรเป็นสถาบันของรัฐเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นอันดับ1 ของประเทศ ๓ ปีซ้อน และยังเป็นสถาบันการเงินหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต รุ่น ๕๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance and Accounting) University of California สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์ (M.A. Economic) Claremont GraduateUniversity สหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านเศรษฐศาสตร์ (PH.D. Economic)  Claremont GraduateUniversity สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่ ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อพาร์ทเมนท์ให้เช่า Community Mall อาคารสำนักงาน สนามกอล์ฟ และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ๑,๔๒๓.๗ ล้านบาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ได้ผันตัวจากอาจารย์ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาสู่การเป็นผู้นำในองค์กรที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยธุรกิจของครอบครัว ท่านได้นำบริษัทฯ เข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน และได้ใช้ความรู้ความสามารถขยายธุรกิจ จนทำให้ธุรกิจคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ขึ้นมาอยู่อันดับ ๒ จากที่เคยไร้อันดับ นับจากจำนวนห้องของโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้เปิดตัวในปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันท่านก็ยังคงอุทิศเวลาเป็นอาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโทให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่ง กรรมการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๖๓