เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสถาปนามายาวนานถึง 85 ปี ซึ่งประกอบด้วยนิสิตเก่าและคณาจารย์ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ตลอดมา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้สรรหานิสิตเก่า ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการสดุดีให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นของคณะฯ ซึ่งผลการตัดสินเป็นที่ยอมรับประจักษ์ชัดกันทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2566 นี้ นับได้ว่าเป็นการสรรหาบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 22 ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะทำการพิจารณาและติดสินอย่างเป็นธรรมโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นตัวแทนทั้งจากนิสิตเก่าและคณาจารย์ การประกาศเกียรติคุณบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 22 (พ.ศ. 2566) จะจัดให้มีขึ้น วันที่ 29 มกราคม 2567 ในงานวันคืนสู่เหย้าประจำปี เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณในวงกว้างให้แก่มวลหมู่นิสิตเก่าได้รับทราบ

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เป็นบัญชีจุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2566) โดยกรอกแบบเสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อกำหนดแต่ละประเภทที่ระบุไว้ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น และส่งเป็นเอกสาร และ SOFT FILE มายัง

คณะกรรมการสรรหา
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-8614, 0-2218-5703
หรือที่ E-mail : contact@shicualumni.com

หมายเหตุ โปรดกรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
นิสิตเก่าที่อยู่ในข่ายได้รับการเสนอชื่อคัดเลือก

 1. เป็นผู้ได้ลงทะเบียนเป็นนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
 2. คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
 3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือก

 1. เป็นผู้ที่ได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริตและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จนได้รับความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน
 2. เป็นผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่สมาคมนิสิตเก่าฯ คณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ
 3. เป็นผู้บริหารขององค์กรหรือธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ดำเนินงานเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประเภทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

 1. ข้าราชการพลเรือน ระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10 เดิมขึ้นไป) หรือ ข้าราชการทหาร/ตำรวจ ผู้ที่มียศพลตรีขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
 2. ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรประจำตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป
 3. นักวิชาการที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ อธิการบดีหรือคณบดี ที่มีผลงานทางวิชาการ และ/หรือ การบริหารการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ
 4. ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่/มหาชน (ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว หรือส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท )
 5. เจ้าของและเป็นผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจขนาดกลาง (ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท หรือส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท) ซึ่งดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีผลกำไรจากการประกอบการติดต่อกันมาถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้น
 6. บุคคลที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ หรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง

(เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ตามข้อ 1 – 6 ข้างต้น จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มเสนอชื่อ

ประเภทที่ 1    ข้าราชการพลเรือน ระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10 เดิมขึ้นไป) หรือ ข้าราชการทหาร/ตำรวจ ผู้มียศพลตรีขึ้นไป และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

 1. กระทรวง/ หน่วยงาน/ ตำแหน่งปัจจุบัน
 2. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 3. ประวัติการศึกษา
 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 5.  ประวัติการทำงานและผลงานดีเด่น
 6. ตำแหน่งหน้าที่อื่น
 7. ผลงานหรือกิจกรรมต่อ
  7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
  7.2 สังคมและประเทศชาติ
 8. รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
 9. สรุปเหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
 10. ข้อมูลอื่น ที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 2    ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรประจำตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป

 1. ชื่อองค์กร/ ตำแหน่งงาน
 2. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 3. ประวัติการศึกษา
 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. ประวัติการทำงานและผลงานดีเด่น
 6. ตำแหน่งหน้าที่อื่น
 7. ผลงานหรือกิจกรรมต่อ
  7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
  7.2 สังคมและประเทศชาติ
 8. รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
 9. ประวัติและภารกิจองค์กร
 10. บทบาทขององค์กรต่อสังคมหรือประเทศชาติ
 11. สรุปเหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
 12. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 3    นักวิชาการที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ อธิการบดี หรือคณบดี ที่มีผลงานทางวิชาการและ/หรือการบริหารการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ

 1. มหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ ตำแหน่ง
 2. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 3. ประวัติการศึกษา
 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 5. ประวัติการทำงาน
 6. ผลงานที่ได้รับการยอมรับ : ด้านวิจัย / วิชาการ / วิชาชีพ
 7. ผลงานที่มีความภาคภูมิใจต่อ
  7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
  7.2 สังคมและประเทศชาติ
 8. รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
 9. สรุปเหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
 10. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 4    ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่/มหาชน (ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วหรือส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท)

 1. ชื่อองค์กร/ ตำแหน่ง
 2. ประวัติการศึกษา
 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 4. ประวัติการทำงานและผลงานดีเด่น
 5. ผลงานหรือกิจกรรมต่อ
  5.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
  5.2 สังคมและประเทศชาติ
 6. ข้อมูลขององค์กร
  6.1 ประวัติองค์กร
  6.2 ประเภทของธุรกิจ
  6.3 ทุนจดทะเบียน ผลประกอบการ งบการเงิน และจำนวนพนักงาน
  6.4 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 7.  บทบาทขององค์กรต่อสังคมและประเทศชาติ (โปรดระบุรายละเอียดและรางวัลที่เคยได้รับ)
  7.1 การเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่
  7.2 หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมตัวอย่าง (ถ้ามี)
  7.3 การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมตัวอย่าง (ถ้ามี)
 8. รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
 9. สรุปเหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
 10. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 5    เจ้าของและเป็นผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 10 ปี (ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท หรือส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท)

 1. ชื่อองค์กร/ ตำแหน่ง
 2. ประวัติการศึกษา
 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 4. ประวัติการทำงานและผลงานดีเด่น
 5. ผลงานหรือกิจกรรมต่อ
  5.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
  5.2 สังคมและประเทศชาติ
 6. ข้อมูลขององค์กร
  6.1 ประวัติองค์กร (ต้องระบุปีที่เริ่มดำเนินธุรกิจ)
  6.2 ประเภทของธุรกิจ
  6.3 ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น ผลประกอบการ (งบการเงินมีผลกำไรย้อนหลัง 3 ปี) และจำนวนพนักงาน
  6.4 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
 7. บทบาทขององค์กรต่อสังคมและประเทศชาติ (โปรดระบุรายละเอียดและรางวัลที่เคยได้รับ)
  7.1 การเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่
  7.2 หลักธรรมาภิบาลขององค์กร และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมตัวอย่าง (ถ้ามี)
  7.3 การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมตัวอย่าง (ถ้ามี)
 8. รางวัลหรือเกียรติคุณที่เคยได้รับ (โปรดระบุรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐาน)
 9. สรุปเหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
 10. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ประเภทที่ 6    บุคคลที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ หรือบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง

 1. ชื่อองค์กร/ ตำแหน่ง
 2. ประวัติการศึกษา
 3. ประวัติการทำงานและผลงานดีเด่น
 4. ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
 5. ตำแหน่งที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ
 6. มีผลงานหรือกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมู่คณะและ ประเทศชาติ
 7. มีผลงานต่อ
  7.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสมาคมนิสิตเก่าฯ
  7.2 สังคมและประเทศชาติ (การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับ)
 8. สรุปเหตุผลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น”
 9. ข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการฯ ควรรับทราบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อ