เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัล “นวัตเภตรา” ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อกำหนดแต่ละสาขาที่ระบุไว้ สาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น และส่งมายัง

คณะกรรมการสรรหา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2255-8614, 0-2218-5703
E-mail : cualumni@cscoms.com

หมายเหตุ โปรดกรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงคณะกรรมการสรรหา “นวัตเภตรา”  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อ