เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เป็นบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ (พ.ศ. 2563)

โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อกำหนดแต่ละประเภทที่ระบุไว้ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น และส่งมายัง

คณะกรรมการสรรหา สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2255-8614, 0-2218-5703
E-mail : cualumni@cscoms.com

โดยสามารถดูรายละเอียดจาก www.shicu.com

หมายเหตุ โปรดกรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงคณะกรรมการสรรหา บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์