คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสถาปนามายาวนานถึง 85 ปี ตลอดจนได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ถึงความรู้และความสามารถของบัณฑิต ทั้งในด้านการประกอบวิชาชีพและการบริหารกิจการในภาคส่วนต่าง ๆของสังคม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่ามีนิสิตเก่าทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ของคณะฯ ที่มีความเจริญก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงในแวดวงต่าง ๆ และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมตลอดมา ซึ่งทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการสรรหานิสิตเก่าที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ และมีผลการตัดสินเป็นที่ยอมรับประจักษ์เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีนิสิตเก่ารุ่นใหม่ที่มีความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้นำทางความคิดที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็น แบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตรุ่นหลังแลสังคมโดยทั่วไป แต่อาจยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์แห่งความสำเร็จตามความมุ่งหมายของรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ดังนั้น สมาคมนิสิตเก่าคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้มีการสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่าเพื่อรับรางวัล “นวัตเภตรา” เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นกำลังใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและสังคม เชิดชูเกียรติของคณะพร้อมแสดงให้สังคมได้เห็นว่าศิษย์เก่าของคณะฯในทุกระดับได้สร้างเกียรติภูมิให้จุฬาฯ

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตเก่าทุกท่านร่วมเสนอชื่อนิสิตเก่าผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อรับรับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2566) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่ารุ่นใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเจริญก้าวหน้า เป็นผู้นำทางความคิดที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตรุ่นหลังและสังคมโดยทั่วไป แต่อาจยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์แห่งความสำเร็จตามความมุ่งหมายของรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นที่ได้มอบรางวัลให้กันมาช้านาน และเพื่อเป็นกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่นิสิตและสังคม ตลอดจนเชิดชูเกียรติของคณะพร้อมแสดงให้สังคมได้เห็นว่าศิษย์เก่าของคณะฯ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและสร้างเกียรติภูมิให้จุฬาฯ

โปรดกรอกแบบเสนอชื่อ พร้อมกับข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดเป็นเอกสารและ SOFT FILE มายัง

คณะกรรมการสรรหารางวัลนวัตเภตรา
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2255-8614, 0-2218-5703
หรือที่ E-mail : contact@shicualumni.com

หมายเหตุ โปรดกรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่รับการเสนอชื่อ
ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และไม่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย
 2. เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่หรืออาชีพการงาน
 3. เป็นผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตรุ่นหลังและสังคมโดยทั่วไป
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการตัดสินในปีที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลดังกล่าว
 6. ไม่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” และไม่เคยได้รับรางวัล “นวัตเภตรา” มาก่อน
 7. มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

 1. ผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชน (Business Professional)
  ที่มีโอกาสก้าวหน้าอย่างสูงในเส้นทางอาชีพหรือหน้าที่การงานทางธุรกิจ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในองค์กร และสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจ (Business Entrepreneur)
  ที่ริเริ่มและสร้างสรรค์กิจการที่มีโอกาสในการเติบโตสูงหรือสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคม โดยต้องเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนหลักผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 3. ผู้สืบทอดธุรกิจ (Business Successor)
  ที่มีศักยภาพสูงในกิจการ โดยต้องเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทโดดเด่นในธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับกิจการให้เกิดการเจริญเติบโตหรือสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน
 4. อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการ (Professor)
  ที่มีผลงานอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ อาทิ ทางวิชาการ การเรียนการสอน การบริหาร การเป็นที่ปรึกษา หรือการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หน้าที่ และนำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
 5. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (Government and Public Sector Official)
  ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายหรือการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 6. ผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
  หรือผู้ที่ดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ที่มุ่งภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและมีบทบาทอย่างสูงในทางความคิดหรือการดำเนินงาน อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พึงปรารถนา
 7. ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ที่ต้องแนบมาพร้อมกับแบบเสนอชื่อ

 1. ชื่อองค์กร และตำแหน่ง (งานหลัก) ในปัจจุบัน (พร้อมแนบนามบัตร ถ้ามี)
 2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (ของตำแหน่งงานหลัก) และโครงสร้างองค์กร
  (กรณีเป็นองค์กรธุรกิจ โปรดแสดงงบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี (2564-2565)
 3. ประวัติการศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)
 4.  ประวัติการทำงาน และผลงานดีเด่น
 5. ผลงานสำคัญ หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย สังคม หรือประเทศชาติ (ถ้ามี)
 6. รางวัลและเกียรติคุณอื่นที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อ