เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่ารุ่นใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำทางความคิดที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตรุ่นหลังและสังคมโดยทั่วไป แต่อาจยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์แห่งความสำเร็จตามความมุ่งหมายของรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นที่ได้มอบรางวัลให้กันมาช้านาน เพื่อเป็นกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่นิสิตและสังคม ตลอดจนเชิดชูเกียรติของคณะฯ พร้อมแสดงให้สังคมได้เห็นว่าศิษย์เก่าของคณะฯ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและสร้างเกียรติภูมิให้จุฬาฯ

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาและขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายนามต่อไปนี้

  1. คุณสุพริศร์ สุวรรณิก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

คุณสุพริศร์ สุวรรณิก

นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Shi 67)

ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Masters of Arts in Applied Economics, University of Michigan, Ann Arbor, USA (ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับแวดวงวิชาการ สาธารณชน และผู้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันงานวิจัยให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น การเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง นอกจากนี้ คุณสุพริศร์ ยังมีผลงานสำคัญอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย สังคมหรือประเทศชาติ อาทิ การเป็นอาจารย์และวิทยากรรับเชิญพิเศษในวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียน คณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ การร่วมเป็นหนึ่งในนักวิชาการจิตอาสาขององค์กรไม่แสวงหากำไร KBO Earth รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างตรงจุด การเขียนบทความและให้สัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะในประเด็นเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ผ่าน นสพ. วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีส่วนผลักดันให้การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐบรรลุพันธกิจ ภาคธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างยั่งยืน

คุณสุพริศร์ มีความโดดเด่นทั้งการเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีบทบาทสำคัญทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งการผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในระยะสั้น โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 และการส่งเสริมการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในทุกครั้งที่มีโอกาส อาทิ การส่งต่อความรู้ทั้งทางวิชาการ หลักคิด และหลักการทำงานให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สะท้อนจากการเป็น mentor ให้กับนิสิตชั้นปีต่าง ๆ ทั้งในและนอกคณะฯ ในโครงการ ChAMP (Chulalongkorn University Alumni Mentorship Program) รุ่นที่ 6, 7 และ 8 รวมทั้งเป็น mentor ให้แก่นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ริเริ่มและบริหารโครงการ mentorship program เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเริ่มต้นที่จะต่อยอดต่อไปทั้งองค์กร นอกจากนี้ คุณสุพริศร์ยังเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือติดอันดับขายดี “บางขุนพรหมชวนคิด 1.0” เพื่อให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินแก่สังคมในวงกว้างอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

  • ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขา การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Shi 63)

ปริญญาโท Master of Management (Marketing) (Top of the Class), Cornell University, USA
Master of Philosophy (Innovation, Strategy and Organisation) (Top of the Class), University of Cambridge, UK

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Marketing), University of Cambridge, UK

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลกำหนดนโยบาย และดำเนินงานด้าน สื่อสารองค์กร การพัฒนา และจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย บริหารแบรนด์ จุฬาฯ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาษาอังกฤษ) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยทำหน้าที่สอน วิจัย และบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังดำรงตำแน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาบริษัทร่วมกับผู้บริหาร นอกเหนือจากนี้ ผศ.ดร.เอกก์ ยังมีผลงานสำคัญอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย สังคมหรือประเทศชาติ อีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแบรนด์ให้แก่องค์กรสำคัญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น แบรนด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย SCG SCGP MBK AirAsia กรุงไทย และ Chulalongkorn Business School การเขียนหนังสือด้านการตลาดและนำจัดจำหน่ายโดยนำกำไรทั้งหมดขึ้นบำรุงสภากาชาดไทย การร่วมพัฒนาโครงการให้ความรู้แก่สังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง COVID-19 โดยไม่คิดมูลค่า การเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้คณาจารย์การตลาดทั่วประเทศ ผ่านสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และการพัฒนานิสิตด้านกิจกรรมนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ผศ.ดร.เอกก์ เป็นอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่มีหลายบทบาทให้ต้องรับผิดชอบในเวลาเดียวกัน แต่ทุกบทบาทที่ทำนั้นล้วนแต่ได้พัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสังคมไทยอย่างมาก นอกจากนั้นยังเป็นนักวิชาการที่มีความเป็นครูสูง รักการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ลูกศิษย์หรือบุคคลทั่วไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เป็นตัวอย่างอันดีของคนรุ่นใหม่ ที่สำคัญเป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการสูงได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นหนึ่งในนักวิชาการทางบริหารธุรกิจของไทยเพียงไม่กี่คนที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาอันดับที่ 1 ของโลก และเป็นวิชาการด้านบริหารธุรกิจอายุน้อยที่สุดคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งยังได้รับการยอมรับอย่างยิ่งในแวดวงการตลาดไทยโดยเป็นผู้พัฒนาคณาจารย์การตลาดทั่วประเทศในโครงการสำคัญของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย