ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “หัวหน้าภาควิชาการตลาด” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่า
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
แห่ง จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย