สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2564  เวลา 16.00 – 17.00 น.  โดยประชุมทางอีเลคโทรนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ตาม

Link  :  meet.google.com/ank-exye-tto
Passcode : ank-exye-tto  (หากระบบต้องการ)

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้ามาใน Meeting Room ได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องสืบเนื่อง  (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
       3.1 รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปี  2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563
สิ้นสุดเพียง วันที่ 30 กันยายน 2563
4.2  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี  2564
4.3  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)    

ในการนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งตอบรับได้ที่คุณดุษณี / คุณนิลานนท์
โทรศัพท์ 02-255-8614, 02-218-5703
E-mail : cualumni@cscoms.com
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
วศิน วัฒนวรกิจกุล
นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย