Home พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจและวิสัยทัศน์

“สร้างความผูกพันในหมู่นิสิตเก่าให้แข็งแกร่ง และร่วมสนับสนุนในการสร้างให้บัญชีจุฬาฯ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”

เป้าหมาย

สร้างโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ได้รับรู้ข่าวสารของสมาคมฯ และคณะฯ สร้างบทบาทของสมาคมฯ ในอันที่จะสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ ทั้งด้านความรู้และกิจกรรม ในอันที่จะสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ รวมทั้งให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดให้มีกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ภารกิจ

  • พัฒนาระบบทะเบียนสมาชิก และดูแลปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนสมาชิกให้มีความถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำวารสารเภตรา และจดหมายข่าวสำเภาสีฟ้า ส่งให้แก่สมาชิกทั้งหมดเป็นประจำ เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางสมาคมฯ และคณะฯ รวมถึงเพยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก ฯลฯ
  • เพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญ และภาคีสมาชิก เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งในการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ และกิจกรรมของคณะฯ
  • จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับคณะฯ ในอันที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านความรู้ทั้งสมาชิก คณาจารย์ และนิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไป
  • จัดงานคืนสู่เหย้าโดยให้แต่ละรุ่น รวมทั้งนิสิตปัจจุบัน มีบทบาทในการจัดงาน
  • จัดงานสังสรรค์ หรือกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน
  • สรรหาและพิจารณาตัดสินหานิสิตเก่าดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูนิสิตเก่าที่ได้สร้างคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
  • เป็นตัวแทนสมาชิก ในการแสดงความยินดีแก่สมาชิกที่ประสบความสำเร็จทางสังคม หรือสรัางชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
  • จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
  • จัดกิจกรรมเพื่อการระดมเงินทุนในการดำเนินงานของสมาคมฯ