ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “ประเด็นที่น่าสนใจของ TFRS for NPAEs”

ณ ห้องคอนเวนชั่น ABC โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “ประเด็นที่น่าสนใจของ TFRS for NPAEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ABC โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ วิทยากรโดย : รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี […]