Homeติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-255-8614, 02-218-5703
E-mail : contact@shicualumni.com
Website: www.shicualumni.com