Home กรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน

กรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน

รายนามกรรมการ สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดปัจจุบัน ปี 2563-2564

นายกสมาคมฯ

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล

อุปนายก

ศ.(พิเศษ) มัลลิกา บุนนาค

อุปนายก

รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ

อุปนายก

คุณทิพวรรณ์ วุฑฒิสาร

อุปนายก

คุณสรรเสริญ อรุณธารี

อุปนายก

คุณเพลินพิศ ธันวารชร

อุปนายก

รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันทน์

อุปนายก

คุณวิชา กุลกอบเกียรติ

อุปนายก

คุณทัฬห์ สิริโภคี

เลขาธิการ

คุณหัสวรา แสงรุจิ

เหรัญญิก

คุณวิไล ฉัททันต์รัศมี

ประธานฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

ประธานฝ่ายกิจกรรมนิสิต

คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ประธานฝ่ายกิจกรรมสมาชิก

คุณผการัตน์ อรุณธารี

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณพรรณี ยงปิยะกุล

ประธานฝ่ายทะเบียนและสมาชิก

คุณสุวัฒน์ เชวงโชติ

ประธานฝ่ายวารสารสัมพันธ์

คุณสุมาลี ทองนาค

ประธานฝ่ายปฎิคม

คุณณพัชญ์ปภา ทิพย์รื่นเริง

ประธานฝ่ายรายได้

คุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ

ฝ่ายเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

คุณพงษ์ศักดิ์ ขาวพุ่ม
คุณอนุนารถ รดีศรี
คุณปรัศนีย์ สุระเสถียร
คุณพัฐนันท์ แสงรัฐวัฒนะ

คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันต์
คุณรุ่งโรจน์ ชัชวานิชกุล
คุณญาณิชศา เรืองฉิม
คุณอรรถพล ประพันธ์

ฝ่ายเหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณรัตนา วีระธนาพานิช
คุณวิภาวี บุณยประสิทธิ์

ฝ่ายรายได้

กรรมการ

คุณศรีประภา พริ้งพงษ์
คุณทิพา โรจน์วาธรรม
คุณภัทรกฤช เตชะศิกานต์
คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์

คุณชูฉัตร ประมวลผล
คุณอายุษกร อารยางกูร
คุณทิพย์ สีอัมพรโรจน์

ฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษาฝ่ายฯ

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต
ผศ.ดร.อรนุช สูงสว่าง

กรรมการ

คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
คุณพูนศรี อดุลยพิเชฎฐ์
คุณไข่มุกด์ อิงคณรงค์ศักดิ์
คุณพรทิพย์ สุขทัพภ์
คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

คุณโสภัชย์ สิทธิสมวงศ์
ดร.ศศิธร วงศ์วิไล
คุณพรพิม นาคสวัสดิ์
คุณอิสรีย์ กฤตนิรัติศัย
คุณวณิช จิรไชยสิงห์
ดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล

ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก

กรรมการ

คุณภัทรันดา ลีละยูวะ
คุณยุวดี สิทธิเวชวิจิตร
คุณพรรณพิมล เศรษฐวรางกูร
คุณวิวรรณ กรรณสูต
คุณดนูนาถ สุวรรณานนท์
คุณสุวัฒน์ ปริญญาปริวัฒน์

คุณศรีวิภา ชูจิรวงศ์
คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ
คุณพงศธร ฉัตรนะรัชต์
คุณวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
คุณอมรเทพ ทวีพานิชย์
คุณโศจินันท์ อวิรุทธ์วรกุล

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

ที่ปรึกษาฝ่ายฯ

รศ.ดร.สมชนก ภาสกรจรัส

กรรมการ

คุณธเนศร์ ลิมป์พวงทิพย์
ผศ.ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช
คุณภาสิน ภาวศุทธิกุล

ผศ.ดร.นัท กุลวานิช
คุณพัชรมัย ตติยวัฒนชัย
อ.ดร.นราพงศ์ ศรีวิศาล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาฝ่ายฯ

คุณสมเกียรติ นนทิสกุล

กรรมการ

คุณชื่นจิต โปตระนันทน์
คุณภรณี หรูวรรธนะ

คุณบุญธิดา จนางคะกาญจน์

ฝ่ายปฎิคม

กรรมการ

คุณพณัญญา บัณฑุวงศ์
คุณกัลยา วิชญสกุลวงศ์
คุณสุจินดา ปิลันธนดิลก

คุณสุขุมวรรณ พิศาลบุตร
คุณศรีวิภา ธรรมรักษ์
คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต

ฝ่ายวารสารสัมพันธ์

กรรมการ

อาจารย์พรพรหม วงศ์พิวัฒน์
อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

คุณจิรัฎฐ์ สิริเฉลิมพงศ์

ฝ่ายทะเบียนและสมาชิก

กรรมการ

คุณกฤติยา อธิวิทวัส
คุณจิตรวลัย สันติวัฒนา

กรรมการกลาง

คุณลลิดา พันธุ์วิชาติกุล
ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
คุณนิตยา เอื้อรักสกุล
คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล
คุณปัญญา ฉัททันต์รัศมี
คุณบุญชัย ศรีชัยยงพาณิช
ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์

คุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ
คุณอธิป พีชานนท์
คุณวิสิฐ ตันติสุนทร
คุณวิชา พูลวรลักษณ์
คุณบรรณ เกษมทรัพย์
คุณสมชาย มีศรี
คุณสุมาลี จรัสวิชากร

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดปัจจุบัน ปี 2563-2564

1. ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ

รุ่น 7

2. รศ.สุธี เอกะหิตานนท์

รุ่น 11

3. ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

รุ่น 24

4. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

รุ่น 21

5. รศ.ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ

รุ่น 33

6. รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

MBA

7. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

รุ่น 47

8. คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์

รุ่น 10

9. คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ

รุ่น 26

10. คุณสหัส ตรีทิพยบุตร

รุ่น 28

11. คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

รุ่น 30

12. คุณสันติ วิลาสศักดานนท์

รุ่น 32

13. คุณธนะชัย สันติชัยกูล

รุ่น 33

14. รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

รุ่น 46

15. ผศ.วัธนี พรรณเชษฐ์

รุ่น 16

16. ผศ.มาโนช พรพิบูลย์

รุ่น 18

17. คุณชุริน ภัทรดิลก

รุ่น 19

18. คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล

รุ่น 19

19. คุณสุกัญญา ค้ำชู

รุ่น 20

20. คุณวิลาวัลย์ สุขยางค์

รุ่น 20

21. คุณวิสา กุพชกะ

รุ่น 21

22. คุณวิจิตร ณ ระนอง

รุ่น 22

23. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

รุ่น 23

24. รศ.ไพลิน ผ่องใส

รุ่น 24

25. คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

รุ่น 25

26. คุณสุเทพ พระทอง

รุ่น 25

27. คุณพจนีย์ ธนวรานิช

รุ่น 26

28. รศ.จินตนา บุญบงการ

รุ่น 26

29. ศ.กิตติคุณ ดร.รท.หญิงอัจฉรา จันทร์ฉาย

รุ่น 27

30. ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

รุ่น 27

31. คุณสุวรรณ ดำเนินทอง

รุ่น 28

32. รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

รุ่น 29

33. คุณสุชาดา ภวนานันท์

รุ่น 30

34. คุณสุวนีย์ กิตติปัญญางาม

รุ่น 30

35. ดร.วัชรี คุณกิตติ

รุ่น 30

36. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

รุ่น 31

37. คุณภัทรียา เบญพลชัย

รุ่น 32

38. คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา

รุ่น 34

39. คุณเพ็ญจิต เพิ่มพงศ์พันธ์

รุ่น 34

40. คุณศิระ อินทรกำธรชัย

รุ่น 42

41. คุณพลากร หวั่งหลี

รุ่น 44

42. คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

รุ่น 44

43. คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

รุ่น 44

44. คุณขัตติยา อินทรวิชัย

รุ่น 44

45. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

รุ่น 46