Home แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลสถานที่ทำงาน

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ช่องทางการชำระค่าสมัครสมาชิก

1. โอนเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา จามจุรีสแควร์
เลขที่ 630-1-00988-5 ชื่อบัญชี สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(โปรดระบุชื่อผู้สมัครสมาชิกไว้ในชื่อผู้โอนเงินด้วย) หรือ
2. ชำระผ่านช่องทางการ “จ่ายบิล” ใน K PLUS application บนมือถือ โดยเลือกรหัสผู้รับชำระ (COMP CODE) 34872 หรือ
3. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (“จ่ายบิล” รหัสการผู้รับชำระ (COMP CODE) 34872)

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทรศัพท์ 02-255-8614, 02-218-5703 โทรสาร 02-255-3078
หมายเหตุ : ภาคีสมาชิก เมื่อจบการศึกษาจะเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพทันที โดยเสียค่าสมัครในครั้งแรกที่สมัครเป็นสมาชิก จำนวน 500 บาท

*โปรดบันทึกภาพหน้าจอ (capture screen) หรือถ่ายรูปหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อประกอบการสมัครสมาชิกฯ


กรุณาอัพโหลดเป็นไฟล์ .jpg