Home สมาชิกและนิสิตเก่า

สมาชิกและนิสิตเก่า

สิทธิประโยชน์สมาชิก

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ – รุ่นน้อง อาจารย์ – ศิษย์ และเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของคณะฯ และประเทศชาติต่อไป ด้วยการเป็นสมาชิก เพียง 500 บาทตลอดชีพ  ท่านจะได้รับทราบข่าวสารจากคณะฯ รุ่นเพื่อน – รุ่นน้อง พร้อม UPDATE สาระความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทางสมาคมฯ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย เช่น

 1. วารสารเภตรา ปีละ 3 ฉบับ ซึ่งมีบทความทั้งด้านวิชาการ ความเคลื่อนไหวของวงการอาชีพต่าง ๆ สาระประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวของมวลสมาชิก ทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า
 2. จดหมายข่าว ปีละ 3 ฉบับ ออกสลับกับวารสารเภตรา ในจดหมายข่าวนี้จะมีข่าวสารกิจกรรมของสมาคมฯ กิจกรรมของสมาชิกรุ่นต่าง ๆ
 3. เว็บไซด์ของสมาคมฯ www.shicualumni.com ที่ท่านสามารถหาข้อมูลได้ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมของสมาคมฯ และกิจกรรมของนิสิตรุ่นต่าง ๆ
 4. ได้รับข่าวสารจากสมาคมฯ ทาง E-mail ที่จะส่งให้สมาชิกเป็นระยะ ๆ
 5. บัตรสมาชิกสมาคมฯ สามารถใช้เป็นส่วนลดจากห้าง/ร้านต่าง ๆ เช่น ส่วนลดร้านอาหารและอื่น ๆ อีกมากมาย
 6. ใช้บริการห้องสมุดของคณะฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 7. ได้รับส่วนลดพิเศษ ในการร่วมอบรมสัมมนาของสมาคม ฯ

ประเภทของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 4 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ
  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ที่
  (ก) เคยลงทะเบียนเป็นนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ
  (ข) อาจารย์ประจำของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สมาชิกวิสามัญ
  ผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร โครงการพิเศษ ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
  ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ภาคีสมาชิก
  ผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์
  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติคุณ และมีความรอบรู้ และมีอุปการคุณแก่สมาคมฯ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการยกย่องและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่มีมติให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

วิธีการสมัครสมาชิก

ท่านสามารถเลือกชำระค่าสมัครสมาชิกผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 1. โอนเงินค่าสมัครเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่ 630-1-00988-5 ชื่อบัญชี สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โปรดระบุชื่อผู้สมัครสมาชิกไว้ในชื่อผู้โอนเงินด้วย)  หรือ
 2. ชำระผ่านช่องทางการ “จ่ายบิล” ใน K PLUS application บนมือถือ โดยเลือกรหัสผู้รับชำระ (COMP CODE) 34872 หรือ
 3. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย (“จ่ายบิล” รหัสการผู้รับชำระ (COMP CODE) 34872)
 4.  

เมื่อชำระเงินเรียบร้อย โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน (บันทึกหน้าจอการชำระเงินค่าสมัคร หรือรูปถ่ายใบรายการโอนเงิน (slip) พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดได้ทาง https://www.shicualumni.com/alumni/register/ หรือสแกน QR Code นี้

หากมีข้อสงสัย สามารถส่ง email มาที่ contact@shicualumni.com หรือสอบถามที่ 02 255 8614 หรือ 02 218 5703 เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว นิสิตเก่าจะมีสถานะเป็น “สมาชิกสามัญ” ส่วนนิสิตปัจจุบันจะมีสถานะเป็น “ภาคีสมาชิก” ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น “สมาชิกสามัญ” ตลอดชีพโดยอัตโนมัติเมื่อจบการศึกษา ซึ่ง “ภาคีสมาชิก” มีสิทธิประโยชน์เทียบเท่า “สมาชิกสามัญ” ทุกประการ

เป็นสมาชิกสมาคมฯ