Homeทะเบียนนิสิตเก่าดีเด่น

ทะเบียนนิสิตเก่าดีเด่น

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2566

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์

34

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

2

คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา

43

ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

3

คุณชูฉัตร ประมูลผล

44

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

4

คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

44

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

5

คุณชื่นกมล ทัพพะรังสี

45

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

6

คุณทิพย์ ดาลาล

45

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

7

คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์

46

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

8

ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

47

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9

คุณณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

50

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10

ดร.ธิบดี วัฒนกุล

51

ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

11

คุณสุธิดา มงคลสุธี

61

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2565

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณชูศรี เกียรติขจรกุล

41

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2

คุณปิยพร พรรณเชษฐ์

45

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3

ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

50

ประธานบริหาร (President, Southeast Asia & Pacific) Nu Skin Asia Holdings Pte. Ltd.

4

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

Exec MBA 18

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2563

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

Exec MBA 20

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

2

คุณพิทักษ์ ลาภปรารถนา

34

ประธาน กลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กรุ๊ป

3

คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

40

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

40

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

คุณปนันท์ ประจวบเหมาะ

42

ประธานกรรมการ (Country Chairman) และกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

6

คุณขัตติยา อินทรวิชัย

44

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

46

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

คุณฉัตรชัย ศิริไล

50

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

51

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2562

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

33

ครูเพลง นักแต่งเพลง กรรมการบริหาร สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย

2

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

39

ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

3

คุณชาริตา ลีลายุทธ

39

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

4

คุณธงชัย บุศราพันธ์

48

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

5

คุณวิชัย กุลสมภพ

55

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

6

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

Exec MBA 5

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2561

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณวัฒนะ ตั้งกิจเวทย์

27

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด

2

หม่อมหลวง วัลลีวรรณ วรวรรณ

36

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์

42

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

4

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

52

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

MBA รุ่น 3

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2559-2560

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณสุเทพ พระทอง

25

กรรมการผู้จัดการ/ประธานบริษัท บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด

2

ศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล

30

อาจารย์ประจำในตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

คุณฉันทนา สืบสิน (เสนอปี 2559)

31

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

4

คุณสุวรรณา พุทธประสาท

36

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

5

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

37

อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6

ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา

42

ศาสตราจารย์ สาขาการเงิน ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

44

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8

คุณพลากร หวั่งหลี

44

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9

คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์

MBA รุ่น 9

กรรมการผู้จัดการ SCG Logistics Management Co., LTd.

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2558

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณหิรัญญา สุจินัย

36

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

2

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

34

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

46

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์

36

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

5

คุณบรรณ เกษมทรัพย์

46

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2557

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง

31

กรรมการในคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ กรรมการเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

2

คุณเมธินี เทพมณี

37

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

41

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

4

คุณศิระ อินทรกำธรชัย

42

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

5

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล

47

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6

คุณมารุต อรรถไกวัลวที

MBA Exec-1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

7

คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช

MBA Exec-9

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2556

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณวราวุธ ชูวิรัช

36

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ อีมิเรตส์

2

คุณสุณี เสรีภาณุ

44

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3

คุณอภินันท์ เกลียวปฎินนท์

47

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2554-2555

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณปรีชา เมฆญารัชชนานนท์

23

เจ้าของและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Eastland Food Corporation

2

ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร

25

ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกกรอบสาม สมศ. (เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ)

3

ผศ.จงพิศ ศิริรัตน์

30

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

30

ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

5

คุณสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล

32

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

6

คุณประเวช องอาจสิทธิกุล

37

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

7

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

47

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

คุณพรรณสิรี อมาตยกุล

49

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2553

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

พลเอกบัญญัติ ดำรงค์เผ่า

30

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กรมราชองครักษ์ คณะทำงานโครงการพระราชดำริ

2

คุณอัศวินี ไตลังคะ

32

ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

3

คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ

36

President & CEO Amata Power Limied และบริษัทในเครือ

4

คุณอธิป พีชานนท์

37

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

5

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

44

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2552

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณพรศิริ ดีระพัฒน์

26

ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2

คุณยรรยง พุทธาพิพัฒน์

31

กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟอุตสาหกรรม จำกัด

3

คุณจิรวุฒิ บุญศิริ

36

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4

คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค

37

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ

49

อาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2551

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ

26

อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ

2

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

28

บรรณธิการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

3

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

30

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

4

คุณสุชาดา ภวนานันท์

30

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

5

คุณวรุธ สุวกร

32

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที

6

คุณสุภาวดี หาญเมธี

33

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด

7

คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ

34

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

8

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

37

กรรมการผู้จัดการใหญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

รายนามนิสิตเก่าเกียรติยศ ปี 2551

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ

7

อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ

2

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์

24

อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2550

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล

22

รองประธานทำหน้าที่ประธาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2

คุณนภาภรณ์ คุรุพสุธาชัย

31

กรรมการผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)

3

คุณพเยาว์ มริตตนะพร

36

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4

ศ.พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

46

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2549

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

26

อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

2

คุณปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

28

ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม

3

คุณภัทรียา เบญจพลชัย

32

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ

36

อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2548

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณทำนุ ธรรมมงคล

15

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยากรณ์ รัตนาภรณ์ ชั้น 4

2

คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน

24

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยากรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า

3

คุณประทีป ยงวณิชย์

26

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

4

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

26

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น

5

คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์

27

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

6

คุณเกริกชัย ศิริภักดี

27

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

7

ผศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

29

อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2547

8

คุณพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์

30

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

9

พล.อ.ต.สุรพล อิ่มแสง

31

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ

10

ผศ.ดวงสมร อรพินท์

32

อาจารย์แบบอย่าง ของสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

11

คุณธนะชัย สันติชัยกูล

33

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ ประธานสมาคม ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งอาเซียน (คนแรก)

12

คุณพงศ์พินิต เตชะคุปต์

33

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

13

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

36

ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์

14

คุณสุเทพ พีตกานนท์

41

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน .

15

คุณธีรวิทย์ จารุวัฒน์

MBA

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2547

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

รศ.คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา

7

เหรัญญิกสภากาชาดไทย

2

หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ

11

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2529

3

ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

23

ศาตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี

4

คุณอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์

26

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001)

5

รศ.จินตนา บุญบงการ

26

อาจารย์ดีเด่น จุฬาฯ ประจำปี 2547

6

คุณคณิสสร นาวานุเคราะห์

28

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

7

คุณสหัส ตรีทิพยบุตร

28

อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ

8

คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

28

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2546

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณกันยา สิงห์เจริญ

10

ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศ (เป็นสตรีคนแรก)

2

รศ. มัลลิกา บุนนาค

21

คณบดี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ช่วยงานด้านบริหารในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ อย่างดีเยี่ยมตลอดมา

3

คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

25

ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

4

คุณลลิดา พันธุ์วิชาติกุล

26

เป็นผู้เสียสละอุทิศตนต่อสังคม เป็นผู้นำในการพัฒนา จ.กระบี่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียง

5

ร.ท. วรากร ไรวา

26

เป็นผู้ที่เสียสละทรัพย์สิน และอุทิศตนในการเผยแพร่ ให้คนไทยมีศิลธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสันติสุขโดยทั่วกัน

6

คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

28

ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

7

คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์

29

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

8

คุณบุญเลี้ยง เหลืองนาคทองดี

29

กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จากท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2546

9

คุณเมตตา บันเทิงสุข

30

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

10

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

31

ประธานเจ้าหน้าที่และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)

11

คุณสันติ วิลาสศักดานนท์

32

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

12

คุณทักษะ บุษยโภคะ

32

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้นำองค์กร โดยสร้างชื่อเสียงด้านการผลิตและจำหน่าย โดยสร้างภาพพจน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

13

รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ

33

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14

คุณวิชา พูลวรลักษณ์

41

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างเมืองหนังเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด E-CINEMA สร้างโรงภาพยนตร์ ไอแม็กซ์ และเมเจอร็ โบว์ล สุดยอดโบว์ลิ่งระดับโลก

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2545

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณกวี อังศวานนท์

17

ผู้จัดการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์

2

คุณนรชัย ศรีพิมล

21

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

3

คุณจตุพร สิหนาทกถากุล

21

นายกสมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

4

คุณวิจิตร ณ ระนอง

22

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คนแรก)

5

คุณกฤษณี วรานุศุภากุล

22

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

6

คุณมานะ ภัทรธรรม

25

ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

7

คุณสุมาลี บุญพจนสุนทร

25

นายกสมาคมอุตาสหกรรมก่อสร้างไทย

8

คุณจักรมณฑ์ ผาสุขวนิช

26

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

9

คุณพจนีย์ ธนวรานิช

26

อธิบดีกรมการประกันภัย

10

คุณพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

27

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

11

ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

27

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12

คุณจารึก กังวานพณิชย์

29

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13

ศ.ดร. อุทัย ตันละมัย

30

อาจารย์ดีเด่น จุฬาฯ ปี 2545

14

คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล

30

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามแม็คโคร

15

คุณวิสิฐ ตันติสุนทร

38

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2544

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณอรัญญา สุจนิล

21

สมาชิกวุฒิสภา จ.หนองคาย

2

คุณอโนทัย เตชะมนตรีกุล

22

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3

คุณชินสุข วีรวรรณ

23

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4

คุณสุกรี คุ้มพันธุ์

23

ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

5

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์

24

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

6

คุณผ่องศรี ยุทธศาสตร์ประสิทธิ์

24

อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

7

คุณบุญชู ดิเรกสถาพร

25

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

8

คุณวิสุทธิ์ มนตริวัต

26

อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

9

คุณวิโรจน์ นวลแข

26

กรรมการผุ้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

10

รศ.ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย

27

อาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

11

คุณวิกรม อัยศิริ

28

สมาชิกวุฒิสภา จ.ระนอง

12

คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

41

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2543