Home ทะเบียนนิสิตเก่าดีเด่น

ทะเบียนนิสิตเก่าดีเด่น

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2562

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

33

ครูเพลง นักแต่งเพลง กรรมการบริหาร สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย

2

ดร.ธัชพล กาญจนกูล

39

ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

3

คุณชาริตา ลีลายุทธ

39

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

4

คุณธงชัย บุศราพันธ์

48

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

5

คุณวิชัย กุลสมภพ

55

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

6

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

Exec MBA 5

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2561

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณวัฒนะ ตั้งกิจเวทย์

27

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด

2

หม่อมหลวง วัลลีวรรณ วรวรรณ

36

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์

42

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

4

คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

52

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

MBA รุ่น 3

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2559-2560

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณสุเทพ พระทอง

25

กรรมการผู้จัดการ/ประธานบริษัท บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด

2

ศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล

30

อาจารย์ประจำในตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

คุณฉันทนา สืบสิน (เสนอปี 2559)

31

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

4

คุณสุวรรณา พุทธประสาท

36

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

5

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

37

อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

6

ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา

42

ศาสตราจารย์ สาขาการเงิน ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

44

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

8

คุณพลากร หวั่งหลี

44

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

9

คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์

MBA รุ่น 9

กรรมการผู้จัดการ SCG Logistics Management Co., LTd.

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2558

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณหิรัญญา สุจินัย

36

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

2

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

34

อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

46

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์

36

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

5

คุณบรรณ เกษมทรัพย์

46

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2557

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง

31

กรรมการในคณะประศาสน์การองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ กรรมการเลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

2

คุณเมธินี เทพมณี

37

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

41

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

4

คุณศิระ อินทรกำธรชัย

42

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

5

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล

47

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6

คุณมารุต อรรถไกวัลวที

MBA Exec-1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

7

คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช

MBA Exec-9

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2556

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณวราวุธ ชูวิรัช

36

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ อีมิเรตส์

2

คุณสุณี เสรีภาณุ

44

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3

คุณอภินันท์ เกลียวปฎินนท์

47

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2554-2555

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณปรีชา เมฆญารัชชนานนท์

23

เจ้าของและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Eastland Food Corporation

2

ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร

25

ประธานคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกกรอบสาม สมศ. (เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ)

3

ผศ.จงพิศ ศิริรัตน์

30

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4

คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

30

ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

5

คุณสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล

32

กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

6

คุณประเวช องอาจสิทธิกุล

37

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

7

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

47

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8

คุณพรรณสิรี อมาตยกุล

49

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2553

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

พลเอกบัญญัติ ดำรงค์เผ่า

30

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กรมราชองครักษ์ คณะทำงานโครงการพระราชดำริ

2

คุณอัศวินี ไตลังคะ

32

ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

3

คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ

36

President & CEO Amata Power Limied และบริษัทในเครือ

4

คุณอธิป พีชานนท์

37

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

5

คุณนวลพรรณ ล่ำซำ

44

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2552

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณพรศิริ ดีระพัฒน์

26

ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2

คุณยรรยง พุทธาพิพัฒน์

31

กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟอุตสาหกรรม จำกัด

3

คุณจิรวุฒิ บุญศิริ

36

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4

คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค

37

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ

49

อาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2551

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ

26

อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ

2

ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด

28

บรรณธิการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

3

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช

30

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

4

คุณสุชาดา ภวนานันท์

30

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

5

คุณวรุธ สุวกร

32

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที

6

คุณสุภาวดี หาญเมธี

33

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด

7

คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ

34

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

8

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

37

กรรมการผู้จัดการใหญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

รายนามนิสิตเก่าเกียรติยศ ปี 2551

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ

7

อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ

2

ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์

24

อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2550

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณอนันต์ ลี้ตระกูล

22

รองประธานทำหน้าที่ประธาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2

คุณนภาภรณ์ คุรุพสุธาชัย

31

กรรมการผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)

3

คุณพเยาว์ มริตตนะพร

36

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

4

ศ.พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

46

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2549

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

26

อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

2

คุณปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

28

ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม

3

คุณภัทรียา เบญจพลชัย

32

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

คุณสุวณา สุวรรณจูฑะ

36

อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2548

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

คุณทำนุ ธรรมมงคล

15

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยากรณ์ รัตนาภรณ์ ชั้น 4

2

คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน

24

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยากรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า

3

คุณประทีป ยงวณิชย์

26

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

4

คุณศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

26

กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น

5

คุณสุทธิ รจิตรังสรรค์

27

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

6

คุณเกริกชัย ศิริภักดี

27

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

7

ผศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

29

อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2547

8

คุณพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์

30

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

9

พล.อ.ต.สุรพล อิ่มแสง

31

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ

10

ผศ.ดวงสมร อรพินท์

32

อาจารย์แบบอย่าง ของสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

11

คุณธนะชัย สันติชัยกูล

33

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ ประธานสมาคม ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งอาเซียน (คนแรก)

12

คุณพงศ์พินิต เตชะคุปต์

33

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

13

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

36

ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์

14

คุณสุเทพ พีตกานนท์

41

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน .

15

คุณธีรวิทย์ จารุวัฒน์

MBA

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที

รายนามนิสิตเก่าบัญชี-จุฬาฯดีเด่น ปี 2547

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

รุ่น

ตำแหน่ง/ผลงาน

1

รศ.คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา

7

เหรัญญิกสภากาชาดไทย

2

หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ

11

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2529

3

ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์

23

ศาตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี

4

คุณอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์

26

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001)

5

รศ.จินตนา บุญบงการ

26

อาจารย์ดีเด่น จุฬาฯ ประจำปี 2547

6

คุณคณิสสร นาวานุเคราะห์

28

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

7

คุณสหัส ตรีทิพยบุตร

28

อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ

8

คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

28

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง